مهندس حسین رزاق زاده

  • لیسانس عمران
  • معاون شهرسازی منطقه ۱ و ۲
  • مسئول شهرسازی
  • مسئول تعیین عوارض و تعمید نقشه
  • مسئول طرح تفصیلی
  • کارشناس شهرسازی
  • عضو اداره نظام مهندسی
  • عضو انجمن کاکتوفوها ۲۱